RijnlandRoute

Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute

Op deze pagina alle publicaties en correspondentie van dit initiatief, opgericht 24 april 2008 bij een door Provinciale Staten van Zuid-Holland georganiseerde bijeenkomst in de Gouden Leeuw in Voorschoten.

Na het IBHR-intermezzo wordt de draad van de mer weer opgepakt. Deze is door de provincie in twee fasen gehakt. Eerst wil Gedeputeerde Staten enkele varianten af laten vallen. De selectie tussen de 1e en 2e fase noemt men met een lelijk woord trechteren. Link naar Commissie MER.

Zienswijze op ontwerp-tracébesluiten ministerie, 17-06-2014
Zienswijze, 10 pagina´s in pdf en bijlage 2, rapport robuustheid, 13 pagina´s in pdf.

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan provincie Zuid-Holland, 07-05-2014
Zienswijze, 6 pagina´s in pdf.

Brief aan GS en PS van Zuid-Holland, 17-06-2013
Brief over het niet reageren op de brief van 2 april en het inspreken van 3 april en over communicatie in het algemeen, één pagina in pdf.

Presentatie voor inspreken bij Commissie Verkeer en milieu, 03-04-2013
Korte presentatie om in twee minuten aan politici robuustheid RijnlandRoute te laten begrijpen, zes sheets in powerpoint.

Brief aan GS en PS van Zuid-Holland, 02-04-2013
Brief over robuustheid en met advies voor vervolg RijnlandRoute, inclusief brief aan Tweede Kamer, vijf pagina's in pdf.

Brief aan Tweede Kamer over bezuinigingen Infrastructuurfonds, 26-03-2013
Brief met constatering dat de Minister niet onderbouwt dat de RijnlandRoute voor een robuuster wegennet zorgt, drie pagina's in pdf.

Varianten boortunnels Leiden, 20-11-2012
Overzicht met varianten van boortunnels onder Leiden inclusief ruwe kostenraming, twee pagina's in pdf.

Persbericht 'Boren onder Leiden?', 19-11-2012
Persbericht over de vraag om andere varianten van boortunnels te onderzoeken, inclusief berekening robuustheid Spoortracé, vier pagina's in pdf.

Zienswijze 2e fase MER 2.0, 02-09-2012
De zienswijze op het rapport 2e fase MER 2.0, tien pagina's in pdf. En de bijlagen bij de zienswijze, 7 doucumenten gezipt.

Inspreektekst Provinciale Staten, 27-06-2012
Inspreektekst voor de vergadering van Provinciale Staten over de tracékeuze RijnlandRoute, één pagina in pdf.

Brief aan Tweede Kamer over o.a. robuustheid, 25-06-2012
Brief met drie vragen aan de Commissie Infrastructuur en Milieu voor het MIRT-overleg van 28 juni 2012, twee pagina's in pdf.

Reactie op Second Opinion Grontmij, 19-06-2012
Gedeputeerde Staten heeft Grontmij om een second opinion gevraagd van onze robuustheidsstudie, dit is onze reactie hierop, drie pagina's in pdf.

Inspreektekst Commissie Verkeer en milieu 01-06-2012
Inspreektekst voor de hoorzitting over de tracékeuze RijnlandRoute, twee pagina's in pdf.

Reactie op onderzoek provincie naar robuustheid 28-05-2012
Gedeputeerde Staten heeft haar besluit voor Zoeken naar Balans mede gebaseerd op robuustheid. Dit is niet toereikend onderzocht, de provincie kan en mag hier geen besluitvorming op baseren, vier pagina's in pdf.

Brief aan GS 18-04-2012
Derde brief aan GS met vragen over de toetsingscriteria, omdat de vorige brieven nog niet helemaal goed waren begrepen, twee pagina´s in pdf.

Brief aan GS over robuustheid 19-03-2012
Brief met de vraag om schriftelijk te reageren op het rapport Robuustheid RijnlandRoute, één pagina in pdf en het antwoord van 28-03-2012 hierop van de Gedeputeerde Staten, één pagina in pdf.

Inspreektekst Commissie Verkeer en milieu 07-03-2012
Inspreektekst over de toetsingscriteria voor de tracékeuze, twee pagina's in pdf.

Robuustheid RijnlandRoute: Persbericht 29-02-2012
De Churchill Avenue is robuuster dan Zoeken naar Balans: persbericht over ons rapport over de robuustheid van de RijnlandRoute, drie pagina's in pdf.

Robuustheid RijnlandRoute: Rapport 29-02-2012
Het uitgebreide en gedetailleerde rapport over de robuustheid van de RijnlandRoute, dertien pagina's in pdf.

Inspreektekst Commissie Verkeer en milieu 23-11-2011
Inspreektekst over het inpassingsplan en ook over de criteria voor de tracékeuze, twee pagina's in word. Tevens mijn indrukken van de vergadering van de Commissie, drie pagina's in word.

Brief aan GS 08-11-2011
Het antwoord van GS op de brief van 16 augustus vroeg om een reactie, waarin de punten uit de vorige brief nog iets uitgebreider worden toegelicht, vier pagina's in word. En na zeer lange tijd het antwoord van 17-02-2012 hierop van de Gedeputeerde Staten, twee pagina's in pdf.

Brief aan GS en PS 26-09-2011
Een brief van de 14 bewonersorganisaties aan Gedeputeerde en Provinciale Staten over de economische effecten van de RijnlandRoute, vijf pagina's in word.

Brief aan gedeputeerde 16-08-2011
Een brief aan de gedeputeerde met de vraag of ze echt al voldoende informatie heeft om een besluit te nemen, drie pagina's in word. En het antwoord van 12-10-2011 hierop van de Gedeputeerde Staten, twee pagina's in pdf.

Vragen n.a.v. infoavond 15-06-2011
Vragen naar aanleiding van de infoavond van 15 juni 2011 in de Gouden Leeuw te Voorschoten, twee pagina's in word.

Inspreektekst Commissie Verkeer en milieu 08-06-2011
Inspreektekst over proces en aandachtspunten MER, tekst iets ingekort uitgesproken een aangepast aan zitting Tweede Kamercommissie die ochtend, twee pagina's in word.

Brief voor minister, 31-05-2011
Onze brief samen met Wijkraad Stevenshof voor de minister van Infrastructuur en Milieu, van 31 mei 2011, vijf pagina's in word. En het antwoord van 22-06-2011 hierop van de minister, ��n pagina in pdf.

Inspreektekst vergadering Verkeer en vervoer Holland Rijnland 20-05-2011
Inspreektekst over de meningsvorming waar de wethouders van Holland Rijnland het deze ochtend over wilden hebben, twee pagina's in word.

Inspreektekst Commissie Verkeer en milieu 11-05-2011
Inspreektekst over het MER dat onder de informatieplicht wordt aangeboden en dus nog niet inhoudelijk besproken, twee pagina's in word.

Beoordeling voorkeur GS, 12-04-2011
Document gedownload van website Holland-Rijnland, 11 pagina's in pdf. Hier gepubliceerd, omdat het moeilijk vindbaar is.

Brief voor onderhandelaars coalitie, 16-02-2011
Onze brief voor de onderhandelaars van de coalitie, van 7 april 2011, twee pagina's in word.

Presentatie verkiezingsdebat, 16-02-2011
Mijn presentatie tijdens het verkiezingsdebat van de Wijkraad Stevenshof, powerpoint-vooorstelling.

Brief aan Commissaris van de Koningin, 25-01-2011
Onze brief aan de Commissaris van de Koningin en aan Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de Commissie MKE van 5 januari, zes pagina's in word. En het antwoord van 28-02-2011 hierop van de gedeputeerde, ��n pagina in pdf.

Inspreektekst Commissie MKE 05-01-2011
Onze inspreektekst over de stand van zaken, RijnlandRoute, twee pagina's in word.

Brief aan minister, 16-11-2010
Onze brief aan de minister voorafgaand aan het MITRT-overleg, twee pagina's in word. En het antwoord van 31-01-2011 hierop van de minister, ��n pagina in pdf.

Inspreektekst Commissie MKE 25-08-2010
Onze inspreektekst samen met de Wijkraad Stevenshof opgesteld over stand van zaken, richlijnen 2e fase MER en de aanvulling van de 1e fase MER met de echte Churchill Avenue, twee pagina's in word.

Brief voor extra vergadering MKE, 30-06-2010
Deze brief geeft aan hoe wij denken over de recente ontwikkelingen rond de RijnlandRoute, twee pagina's in word.

Zienswijze 1e en 2e fase MER, 25-04-2010
Deze brief bevat onze zienswijze op het rapport 1e fase MER en onze vragen voor aanvullende richtlijnen voor de 2e Fase MER RijnlandRoute, vijf pagina's in word.

Persbericht vervolg inspraak, 31-03-2010
De afspraken uit de vergadering van Provinciale Staten worden niet helemaal nagekomen, zo staat in dit bericht, ��n pagina in word.

Inspreektekst Provinciale Staten 03-02-2010
Onze inspreektekst bij de Commissie MKE van 3 februari over rapport 1e fase MER, ��n pagina in word.

Integrale Benadering Holland Rijnland

Voor een vergadering van de Commissie MKE van Provinciale Staten komt de provincie ineens met een konijn uit de hoge hoed. Dit is een verkenning in het kader van de Integrale benadering Holland Rijnland. Een en ander samen met het rijk. De Milieueffectrapportage wordt stilgelegd voor deze verkenning. Het doel van de verkenning is om de minister van verkeer en Waterstaat een voorkeurrsvariant te laten uitspreken voor de RijnlandRoute met een bijbehorende subsidie.

Uitwerking Afspraken Voorkeursbesluit, 21-05-2010
In dit rapport werkt het Rijk alleen het N11-westtrac� uit, ze vergeten de Churchill Avenue, dat is een schandelijk negeren van zeer goed uitgewerkte burgerinitiatieven, 90 pagina's in pdf.

Verzoek aan Tweede Kamer, 28-11-2009
Ons verzoek aan de Tweede Kamer om de toegezegde bijdrage niet te koppelen aan de gekozen voorkeursvariant, maar dit af te laten hangen van de uitkomst van de af te ronden MER-procedure, negen pagina's in word.

Inspreektekst Commissie MKE 21-10-2009
Onze inspreektekst bij de Commissie MKE van 21 oktober waarin we inhoudelijk reageren op het rapport van de Integrale benadering Holland Rijnland, twee pagina's in word.

Vragen aan gedeputeerde Van Dijk
Een brief waarin we vijf vragen stellen over de gang van zaken rond IBHR en MER RijnlandRoute, twee pagina's in pdf.

Brief aan Tweede Kamer en College van Rijksadviseurs
Een brief waarin we vragen om duurzame toetscriteria te hanteren, dit wetende dat nu niet getoetst wordt op duurzame ontwikkeling, twee pagina's in word.

Interview met Leidsch Dagblad, 24-09-2009
Een interview naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over het uitlekken van een presentatie voor een besloten groep wethouders, ��n pagina in pdf.

Inspreektekst Commissie MKE 16-09-2009
Onze  inspreektekst bij de Commissie MKE van 16 september , twee pagina's in word met de oorspronkelijke tekst en toegevoegd de uitgesproken tekst naar aanleiding van de presentatie die wij vlak voor de commissievergadering hadden gekregen.

Inspreektekst Commissie MKE 16-09-2009
Een persoonlijke eerste reactie op deze onverwachte stap, het schaken op twee borden, voor de de Commissie MKE van 6 mei , ��n pagina in word.

Milieueffectrapportage RijnlandRoute

Na het besluit van provinciale Staten van 10 december 2008 is de mer-fase begonnen. De afkorting mer staat voor het proces van het maken van de milieueffectrapportage. De afkorting in kapitalen, MER, staat voor het uiteindelijke milieueffectrapport. Hierin staat een afweging van de effecten op het milieu van de verschillende varianten van de RijnlandRoute. Dit rapport gebruikt de provincie bij het nemen van de keuze voor de ligging van de weg.

Inspreektekst Provinciale Staten 04-03-2009
Onze  inspreektekst bij de Commissie MKE van 4 maart , ��n pagina in word.

Brief aan Gedeputeerde Staten over startnotitie mer
Onze  zienswijze op de Startnotitie van de mer RijnlandRoute van 1 februari 2009. De zienswijze is samen geschreven met de mensen van het Initiatief Rembrandttunnel, acht pagina's in pdf.

Burgerparticipatie RijnlandRoute / Quickscan Spoortrac�

In de periode van juli tot oktober 2008 is er sprake geweest van burgerparticipatie over de RijnlandRoute. Na een prettige start verviel de provincie steeds meer in haar oude patriarchale rol. Ze ging namelijk steeds meer uitstralen dat de burgers best iets mogen zeggen, maar dat de provincie (de gedeputeerde) de besluiten neemt. Het is het verschil tussen 'aanhoren' en 'luisteren naar'. Gelukkig luisterde Provinciale Staten op 10 december 2008 wel. Hieronder de relevante documenten van de idee�ngroep en reacties in de media.

De pers over Provinciale Staten
Uitgebreid verslag in Groot Voorschoten,
Kort item RTV West, inclusief audioverslag. 

Inspreektekst Provinciale Staten 10-12-2008
Onze  inspreektekst van 10 december, ��n pagina in word.

De pers over de Commissie MKE
Link naar website RTV West, inclusief audioverslag. 

De pers over de brief
Artikel uit Leidsch Dagblad van 25-11-2008, ��n pagina in pdf. 

Persbericht over brief aan Commissie MKE, 21-11-2008


Het bijbehorende persbericht, 3 pagina's in word. 

Brief aan Commissie MKE over Quickscan Spoortrac�, 19-11-2008
De zienswijze van de Idee�ngroep RijnlandRoute over proces en inhoud, 20 pagina's in pdf. 

Burgernotitie RijnlandRoute

De Burgernotitie RijnlandRoute is een bundeling van de reacties van de bevolking van Leiden en omstreken tijdens een debat met Provinciale Staten op 24 april 2008 in De Gouden Leeuw, Voorschoten. De opstellers hebben de notitie officieel aangeboden aan de voorzitter van de betreffende Statencommissie, Marco van der Sloot, tijdens de commissievergadering van 11 juni 2008. Hieronder relevante documenten en reacties in de media.

De pers over de Provinciale Staten van 25-6-2008
Artikel uit Leidsch Dagblad van 26-6-2008, ��n pagina in pdf. 

De pers over de inspreektekst


Artikel uit Leidsch Dagblad van 23-6-2008, ��n pagina in pdf. 

 

Inspreektekst Provinciale Staten 25-6-2008
De lange versie van onze  inspreektekst, tijdens de vergadering is een ingekorte versie uitgesproken, twee pagina's in word.

De pers over de Commissievergadering van 11-6-2008
Artikel uit Leidsch Dagblad van 30-5-2008, ��n pagina in jpg.

Wat de pers zei over de Burgernotitie


Artikel uit Leidsch Dagblad van 30-5-2008, ��n pagina in pdf.

Persbericht Burgernotitie
Het bijbehorende persbericht van 28-5-2008, ��n pagina in word.

Burgernotie RijnlandRoute


De volledige notitie, acht pagina's in pdf.

Inspreektekst Commissie Verkeer en milieu 23-11-2011
Inspreektekst over het inpassingsplan en ook over de criteria voor de trac�keuze, twee pagina's in word.